Impressum

EUROPAINTERS, pleskarska dela, d.o.o.

EUROPAINTERS d.o.o.
Soboslikarstvo, fasaderstvo, dekoraterstvo, lakiranje, izdelava znakov, protipožarna zaščita
Davčna št.: SI74003577
Matična št.: 6970770000
Registerski organ: Okrožno sodišče Maribor
Naslov: Cesta XIV. Divizije 20 A, 2000 Maribor
E-Mail: info@europainters.eu
Spletna stran: www.europainters.si (ter .eu in .at)
Direktor: Sebastijan EDER
TRR (Nova KBM): SI56 0451-5000-2538-416

Pogoji uporabe
Z uporabo te spletne strani se strinjate z naslednjimi pogoji. Pridržujemo si pravico, posodobitve pogojev uporabe. Prosimo, da občasno preverite pogoje uporabe za morebitnimi spremembami oziroma posodobitvami.

Izjava o zasebnosti
Vsi na spletni strani www.europainters.eu (ter .si in .at)  pridobljeni osebni podatki se izključno uporabljajo za posredovanje informacij o izdelku ali oddajo ponudb storitev. Europainters d.o.o. zagotavlja, da bodo vaši podatki v skladu s predpisi o varstvu podatkov, obravnavani zaupno.

Avtorske pravice
Vse pravice so pridržane. Besedila, slike, avdio in video posnetki in njihova razporeditev na www.europainters.eu (ter .si in .at)   spletni strani, so avtorsko zaščitene od podjetja Europainters d.o.o.. Vsako razmnoževanje v celoti ali delno je prepovedano brez pisnega dovoljenja družbe Europainters d.o.o.

Odgovornost
Ta spletna stran je bila izdelana z vso skrbnostjo. Kljub temu Europainters d.o.o. ne odgovarja za pravilnost in točnost podatkov, ki jih vsebuje. Europainters d.o.o.  izključuje odgovornost za nastalo škodo, ki izhaja neposredno ali posredno iz uporabe te spletne strani.

 

Pravne informacije in pogoji poslovanja

1. Veljavnost

S sprejetjem in potrditvijo ponudbe oz.naročilom kupec potrjuje sprejetje pogojev poslovanja Europainters d.o.o. Vsaka sprememba ali odstopanje od splošnih pogojev prodaje mora biti dogovorjeno pisno. V dvomu se za drugačen dogovor štejejo samo dogovori v pisni obliki. Ti splošni pogoji urejajo vse obligacijske odnose med družbo Europainters, d.o.o., Cesta XIV.divizije 20a, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu izvajalec oz.Europainters) in kupci storitev in izdelkov prodajalca. Ti prodajni pogoji prevladajo nad nakupnimi pogoji kupca, razen če se kupec in prodajalec pisno izrecno ne dogovorita drugače.

2. Ponudba / Predračun

Ponudba se smatra za veljavno v okviru pozicij, količin, opisov, opomb ter drugih postavk, ki so njen sestavni del. Z izdajo nove ponudbe se v celoti preklicuje prejšnja ponudba. Za točnost podatkov, potrebnih za pripravo ponudbe, jamči stranka. Ponudba je veljavna in za podjetje Europainters d.o.o. zavezujoča samo v roku veljavnosti, ki je naveden na ponudbi.

Do pisnega naročila oz. pisne potrditve je ponudba nezavezujoča za obe sodelujoči strani.

Posel Europainters izvede na podlagi pisnega naročila v katerem se kupec sklicuje na št. ponudbe oziroma predračun prodajalca. S sprejetjem ponudbe oz. izdanim naročilom kupec sprejema ‘Splošne pogoje poslovanja Europainters d.o.o.’ navedene na tej strani, kar je označeno tudi na izdani ponudbi.

Ponudba je pripravljena po najboljših zmožnostih, kljub temu lahko pride do odstopanj. Pridržujemo si pravico, dodatno zaračunati dela, ki v času izdelave ponudbe niso bila predmet dogovora oziroma so se pokazala za nujno potrebna šele ob pričetku s pogodbenimi deli.

Če po oddaji naročila pride do povečanja stroškov zaradi sprememb v obsegu storitev, obdelavi dodatnih površin,  podražitve cen materialov, spremembe izbranih materialov, itd., za več kot  10% od pogodbene vrednosti, bo izvajalec takoj obvestil stranko. Če podražitev stroškov ne presega 10%  od pogodbene vrednosti, potem posebno obveščanje stranke ni potrebno in se lahko upošteva pri končnem obračunu.

3. Meritve:

Europainters odgovarja za ustreznost in točnost meritev v kolikor le te izvaja Europainters pooblaščen predstavnik. Točne izmere se določijo na meritvah in so navedene na merilnem listu ter na zadnji verziji ponudbe. Stranka je dolžna Europainters opozoriti na morebitne ovire (vidne ali skrite), ki lako vplivajo na potek in planiranje dela Europainters, saj v nasprotnem primeru krije posledično nastale stroške poškodb instalacije, prevzame pa tudi stroške zastoja pri izvedbi. V kolikor Europainters poda ponudbo po pridobljenih ponudbah kupca, le ta velja po ceni na enoto mere (EM), končni obračun pa se izvede po izmerah in dejansko opravljenih količinah. Europainters ne odgovarja za nepopolno posredovane informacije kupca glede količin in postavk ter ima pravico zaračunati dela, ki niso bila v začetni informaciji kupca, vendar so bila ugotovljena za potrebna med samo izvedbo del.

4. Cena in plačilni pogoji

Plačilo delnega ali celotnega avansa je končno potrdilo naročila s strani kupca. S tem se tudi razume, da je stranka seznanjena z vsebino ponudbe, vsemi prodajnimi pogoji in splošnimi pogoji poslovanja in se z njimi strinja. Splošni pogoji so javno dostopni v vseh enotah Europainters ter na spletni strani www.europainters.si. (ter.eu in .at)

Cene podjetja Europainters d.o.o. veljajo kot neto cene brez davkov razen če je to na ponudbi posebej označeno. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe cen, če se spremenijo količine, opisi ali pozicije, ki so sestavni del ponudbe. Prav tako si pridržuje pravico do spremembe cen v kolikor se ugotovi, da so podatki pridobljeni od kupca o stanju površin predvidenih za izvedbo nepopolni oz. nenatančni.

Če ne obstaja nobeden poseben dogovor o nepredvidenih delih, smo upravičeni do opravljanja le teh ob njihovem nastanku in posledično dodatnemu zaračunavanju stroškov v ustrezni višini.

Ko je cena dogovorjena z investitorjem, je tudi sprejeta z naše strani ob predpostavki, da lahko izvajamo storitev brez ovir in v enem teku. Prav tako pri pogodbi pavšalnega zaračunavanja cen, v kolikor pride do dodatne storitve, se le te dodatno obračunajo po veljavnem ceniku podjetja Europainters d.o.o.

Plačilni pogoji Europainters so naslednji:

FIZIČNE OSEBE:

  • 50% predplačilo, 50% v roku 8 dni po končanju del
  • 100% predplačilo je do 3% popusta

PRAVNE OSEBE – ZNESEK PONUDBE BREZ DDV DO 10.000,0 EUR:

  • 50% predplačilo, 50% v roku 14 dni po končanju del
  • 100% predplačilo je do 3% popusta

PRAVNE OSEBE – ZNESEK PONUDBE Z DDV NAD 10.000,00 EUR:

  • Višina predplačila po dogovoru (ne manj kot 30%)
  • 100% predplačilo je do 3% popusta
  • Možno izstavljanje mesečnih situacij s plačilom v roku 30 dni

Plačilni pogoji veljajo tudi v primeru posebnih akcij!

Kupec plača kupnino na TRR podjetja Europainters d.o.o. navedenem na ponudbi, za namen nakazila ali sklic se na plačilnem dokumentu navede številka aktualne ponudbe;

Šteje se, da je plačilo izvršeno, ko je denar na računu prodajalca

V popustu so obračunane tudi obresti, ki jih je podjetje dolžno obračunati od prejetih predplačil skladno z 41. členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) in sicer po obrestni meri, ki velja za hranilne vloge vezane nad 3 mesece na dan prejema predplačila.

Pogodbeni partner se zavezuje v primeru neplačila, povrniti upniku dodatne stroške (stroški opominov, zamudne obresti, pristojbine, sodni stroški,…).

Za vsak izdan opomin, ki ga izda upnik sam, se dolžnik zavezuje poravnati stroške opomina v višini 10€.

V kolikor pride do neplačila, se obravnavajo vse še neplačane obveznosti kot zapadle.

Za plačila z zamudo, smo upravičeni do zaračunavanja zakonsko določenih zamudnih obresti za obdobje neplačila.

5. Dolžnosti

Za poškodbe, pomanjkljivosti, izgube (kraja), ki niso bile povzročene z naše strani ne odgovarjamo in nas naročnik ne sme terjati za povrnitev škode še posebej, če nima pravilno urejenega skladišča ter primerno zaklenjenega.

6. Pogoji izvedbe

Naročnik je dolžan v času izvajanja del zagotoviti konstantno temperaturo prostorov min. +10° C, ter nemoteno dobavo vode in električnega napajanja. V primeru, da slednje ni zagotovljeno ter, da si moramo priskrbeti vodo in elektriko sami, bomo to dodatno obračunali v končnem obračunu

7. Termini

Termini del so določeni ustno oz. pisno s ponudbo. Širši generalni termin izvajanja se določi po dogovoru med Europainters d.o.o. in naročnikom. Podjetje obvesti naročnika najmanj 2 dni pred točnim terminom izvajanja del.

Predpogoj za pričetek pogodbenih del so ustrezno pripravljena oz. dokončana preddela.

V kolikor se pričetek del zamakne zaradi nedokončanja preddel, si pridržujemo pravico terminski plan pogodbenih del ustrezno podaljšati. V kolikor pride do zamika pričetka pogodbenih del za več kot 14 dni imamo pravico do odstopa od pogodbe.

Prekoračitev termina z naše strani do 7 dni velja kot sprejemljiva.

8.Pregled in prevzem del:

Ob začetku in na koncu del mora biti na objektu navzoč investitor (kupec oziroma njegov pooblaščenec). S podpisom Primopredajnega zapisnika kupec potrjuje, da je blago prevzeto brez napak in pripomb. Če ima kupec na izdelke in/ali storitev pripombe, se mora te vpisati v Primopredajni zapisnik, kjer se določi tudi rok odprave pomanjkljivosti. V primeru, da kupca ob zaključku del ni na objektu in Primopredajnega zapisnika ne podpiše, se smatra, da je blago prevzeto in izvedeno brez napak.

9.Odškodnina

Odškodninski zahtevki v primeru naše manjše malomarnosti so izključeni, to ne velja za morebitne telesne poškodbe.

10. Garancija

V kolikor se nanaša na potrošniško garancijo, veljajo zakonske določbe. V nasprotnem primeru je garancijski rok 2 leti po zaključku del. Stranka mora dokazati, v primeru uveljavljanja napak, da so napake že obstajale v času zaključka, ter, da ni prišlo do poškodb oziroma napak po končanju pogodbenih del. Iz garancije so izključene napake, ki so nastale zaradi konstrukcijsko-statičnih razlogov, ki se vidno odražajo na izvedenih površinah (razpoke na stikih različnih konstrukcijskih materialov, razpoke zaradi konstrukcijskih premikov, pojav vlage katere izvor je s pleskarskimi deli nemogoče preprečiti in je z njimi nepovezan) ter napake, ki so posledica napak in nepravilnih izvedb tretjih oseb (naročnika samega ali drugih izvajalcev).

11. Dokazila ter certifikati

Naročniku so na voljo vsi testi ter certifikati uporabljenih materialov.

Ne prevzemamo odgovornosti o statični stabilnosti gradbenih elementov ter objektov, saj izhajamo iz predpostavke, da so gradbeni elementi ter objekti statično brezhibni, trdni ter stabilni.

12. Lastninske pravice

Vso blago ostane v naši lasti do popolnega plačila.

13. Pristojno sodišče

Za vse pravne spore je za podjetje Europainters d.o.o., pristojno Okrožno sodišče v Mariboru.